Gyrowash - Bền màu giặt


Thử độ bền màu giặt và giặt khô

Ứng dụng

GyroWash dùng để thử độ bền màu giặt cho vải và da, đáp ứng tiêu chuẩn AATCC và ISO

Tiêu chuẩn

M&S C04      M&S C05      M&S C10A     M&S C12A     M&S C37
ISO 105-C06     ISO 105-C08     ISO 105-C09,
ISO 105-C10     ISO 105-D01     ISO 105-E03
AATCC 61     AATCC 190    AATCC 86    AATCC 132