Nỉ thử nghiệm


Nỉ thử nghiệm

Ứng dụng

  • Cho thử nghiệm Veslic

Tiêu chuẩn

ISO 11640:1993, SATRA STM 421P