Thang xám / Thước xám


  • Thước xám đánh giá độ thay đổi màu ISO A02    
  • Thước xám đánh giá độ dây lem màu ISO A03    
  • Thước xám đánh giá độ thay đổi màu AATCC     
  • Thước xám đánh giá độ dây lem màu AATCC     
  • Thang màu 9 cấp    
  • Thước xám đánh giá độ thay đổi màu tiêu chuẩn Nhật JIS      
  • Thước xám đánh giá độ dây lem màu tiêu chuẩn Nhật JIS      

 

Ứng dụng

  • Thước xám đánh giá độ thay đổi màu
  • Thước xám đánh giá độ dây lem màu

Tiêu chuẩn

ISO, AATCC, JIS