Thử mài mòn


  • Vải nhám / Vải mài mòn / SM25    
  • Tấm nỉ lót kiểu dệt và không dệt

Ứng dụng

  • Dùng trong thử nghiệm độ mài mòn

Tiêu chuẩn

ISO 12947, ASTM D4966-12, EN 13520