Vật liệu thử giày, da

Nỉ thử nghiệm

Nỉ thử nghiệm

Màng phim PVC

Màng phim PVC