Color iQC

  • Xác định mẫu có nằm trong dung sai cho phép không, nếu không, đưa ra gợi ý để có thể đạt được thông số mong muốn
  • Phân tích tại sao xảy ra lỗi về màu sắc
  • Xác định các chỉ số quan trọng để điều chỉnh quy trình sản xuất
  • Kiểm soát và đảm bảo truyền đạt thông số cải tiến cải tiến màu trong chuỗi cung ứng từ khi chỉ định màu đến các nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhà sản xuất và may mặc

Standard

Delivers tight tolerances through connected solutions

Expands from controlling color quality to assuring quality

Monitors color from specification to material suppliers to manufacturing and assembly

Sign up for advice

  • Hotline

    0938 078 338

  • email

    info@thachanhvang.com