WickView

Moisture Management Tester

Using advanced imaging to track and record moisture transfer through a garment, helping understand its effectiveness at moisture management and wicking behaviour
Sử dụng hình ảnh để theo dõi và ghi nhận độ thấm dẫn của chất lỏng qua sản phẩm dệt may, giúp hiểu được tính hiệu của của việc kiểm soát độ thấm dẫn của vật liệu

Feature & Advantage

IMAGING SYSTEM THAT ANALYSES WICKING

INTUITIVE TESTWISE SOFTWARE

Specification

Sign up for advice

  • Hotline

    0938 078 338

  • email

    info@thachanhvang.com