Quang phổ

Ci7xxx – Benchtop Spectrophotometers

Phân tích màu và kiểm soát chất lượng với độ chính xác và độ lặp lại cao trong chuỗi cung ứng. Quang phổ được sử dụng để tạo màu chuẩn, lập công thức màu và kiểm soát chất lượng Đặc...