Số hóa Quản lý Màu sắc

  • Virtualize color and appearance characteristics / Sô hóa Đặc tính màu sắc à Diễn đạt màu bằng 
  • Thông số Materials database – Cơ sở dữ liệu nguyên vật liệu
  • Digital color library – Thư viện Màu KTS
  • Communicate and manage by digital color standards, in real time – Trao đổi và Quản lý bằng màu chuẩn
  • Formulate using spectral data targets. / Đưa ra công thức thông qua dữ liệu phổ màu mục tiêu
  • Ensure quality and gain approvals using digital color data / Đảm bảo chất lượng và Phê duyệt màu trên dữ liệu KTS

Tiêu chuẩn

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com