Microfibre shedding from textiles is an issue of significant environmental concern, and work is ongoing to develop test methods to help the clothing industry mitigate the risk.

Thử độ rụng lông sợi Microfiber

Sợi Microfibres xả ra ngoài môi trường dưới nhiều hình thức như nước thải, đất và trong không khí. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn

Khi đưa ra các tiêu chuẩn và phương pháp thử, sẽ làm gia tăng mối quan tâm về việc này. Qua các nghiên cứu, việc giặt tại nhà là nguồn tác nhân chính dẫn đến việc xả microfibre ra ngoài môi trường.

Tiêu chuẩn

ISO 4484

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com