Giặt sấy

Thử độ rụng lông sợi Microfiber

Sợi Microfibres xả ra ngoài môi trường dưới nhiều hình thức như nước thải, đất và trong không khí. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn Khi đưa ra các tiêu chuẩn và phương pháp thử, sẽ...

Thay đổi kích thước sau giặt

Ổn định kích thước (thay đổi ngoại quan) sau giặt là phép thử dùng để xác định sự thay đổi kích thước (thử độ co hoặc giãn) cho cả vải dệt thoi và dệt kim khi giặt đi giặt lại...