Nhuộm – Hoàn tất

Căng – Định hình: EFFE

Tính năng nổi bật: - hệ thống nozzle điều chỉnh được độ cao - có bộ prewashing padder - hệ thống lọc tự động độc lập cho từng buồng - hệ thống xích chổi thu hồi nhiệt tiết kiệm năng...

Drying Solution – Salvade

Cotinuous Tumbler Drying

Weft straightener – Mahlo

Textile - Solutions for the textile industry Weft straighteners and textile process control for stenter frames