Color iQC


Phần mềm đánh giá màu iQC

Ứng dụng

Gói phần mềm linh hoạt, định hướng công việc bố trí phù hợp cho đo màu, báo cáo và ghi lại kết quả để duy trì tính tập trung, quy trình tiết kiệm.