NetProfiler


Phần mềm đảm bảo chất lượng

Ứng dụng

Bằng cách giảm thiểu các sai lệch giữa các dữ liệu đo màu - hoặc là từ một máy quang phổ đến máy tiếp theo hoặc từ một năm đến năm tiếp theo - NetProfiler kiểm soát nghiêm ngặt sự biến thiên trong việc quản lý quá trình tái tạo màu sắc