Cân nhắc khi chọn đơn vị Dịch vụ Hiệu chuẩn

1. ĐƯỢC CÔNG NHẬN. Hiện tại có rất nhiều đơn vị dịch vụ hiệu chuẩn trên thị trường. Tuy nhiên, hiệu chuẩn và kiểm định là lĩnh vực đặc thù cần được cấp phép và quan trọng hơn là được các Tổ chức công nhận năng lực theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 17025. Ở Việt Nam, các đơn vị được công nhận bởi BOA (Văn phòng Công nhận Chất lượng) sẽ được cấp số VILAS và được công bố danh sách trên trang web của Tổ chức này.
2. LÀ ĐỐI TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỢC ỦY QUYỀN. Để có được năng lực dịch vụ, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị của các hãng cần phải trải qua các khóa huấn luyện bài bản chính hãng và trong nhiều trường hợp như X-rite, Miele, James Heal,… chỉ có đại diện dịch vụ được ủy quyền mới có năng lực hiệu chỉnh thiết bị thông qua bộ chương trình ‘Service Kit’ cấp riêng cho đối tác được ủy quyền.
3. HIỂU BIẾT VỀ YÊU CẦU CỦA PHƯƠNG PHÁP THỬ. Đặc thù của ngành Dệt May là mỗi Khách hàng, mỗi Thị trường, mỗi Phương pháp thử khác nhau lại có những yêu cầu khác nhau về các thông số theo từng chỉ tiêu mà chỉ có đơn vị có chuyên môn trong ngành mới nắm rõ được từng yêu cầu này.
4. NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC – ỔN ĐỊNH – LẶP LẠI và HIỆU CHỈNH. Hầu hết các đơn vị đều có thể thực hiện được đo lường và ghi nhận kết quả của thiết bị. Tuy nhiên, chỉ có số ÍT các đơn vị mới có khả năng đánh giá độ CHÍNH XÁC – ỔN ĐỊNH – LẶP LẠI của thiết bị thử nghiệm. Quan trọng hơn, RẤT ÍT đơn vị có khả năng HIỆU CHỈNH khi thiết bị thử nghiệm vượt ra ngoài dung sai cho phép.
5. UY TÍN CỦA ĐƠN VỊ HIỆU CHUẨN. Cuối cùng, nhưng quan trọng nhất vì các đơn vị hiệu chuẩn đều có thể cungn cấp tem và GCN Hiệu chuẩn như nhau. Chỉ có uy tín lâu năm của các đơn vị hiệu chuẩn mới là giá trị vô hình thực mà Khách hàng nhận được trên thiết bị của mình và sự tin cậy của Giấy Chứng nhận trong mỗi kỳ đánh giá.