Thử xé rách

Q: Khi muốn thử độ co giãn bị ảnh hưởng thế nào đối với vải denim, có phương pháp nào phù hợp không?
A: Khi đánh giá độ co giãn bị ảnh hưởng, phương pháp thử co giãn phục hồi sẽ phù hợp hơn thử độ bền xé rách, chúng ta có thể thử mẫu trước và sau khi xử lý bề mặt để đánh giá độ co giã và phục hồi, tính toán & thay đổi trước và sau.

Q: Có nên hiệu chuẩn trước khi thử nghiệm để kiểm tra lực?
A: Có thể kiểm tra giá trị đọc đúng bằng cách kiểu tra các quả tạ kết nối với cảm biến lực. Có thể kiểm tra giá trị đọc của từng quả tạ để xem trọng lượng đúng có được ghi nhận không.

Q: Lực xé có phụ thuộc trọng lượng vải không?
A: Nói chung là có. Vải có trọng lượng cao sẽ có độ bền xe rách cao hơn so với vải có trọng lượng nhẹ.

Q: Phương pháp nào thường được dùng cho vải có thành phần co giãn?
A: Không nên thử bằng phương pháp Elmendorf cho vải có thành phần co giãn. Nếu vải chứa thành phần co giãn, khi xé vải, khoảng cách 43mm sẽ thay đổi với vải có độ giãn cao, do vậy, việc tính toán lực xé sẽ không chính xác. Phương pháp ISO 13937 phần 2, 3 sẽ phù hợp hơn, phù hợp nhát là phần 2.
Thử xé rách bằng máy cường lực CRE như Titan có thể sư dụng cho vải co giãn do không sử dụng khoảng cách khi tính lực xé rách.