Thiết bị

Độ giãn dài: FlexiFrame

Độ giãn dài FlexiFrame

Đây là thiết bị thử tính chất kéo giãn và...