Notes about Lightboxes and alternative light sources / Lưu ý về Tủ đèn và nguồn sáng thay thế:


Ask about alternatives / hỏi về nguồn sáng thay thế:
● Different lamp combinations / Sự kết hợp các nguồn sang khác nhau
● Illuminants A & H / Nguồn sáng A & H
● Dimmable Cabinets / Khả năng tăng giảm độ sáng
● Diffusers / Bộ khuếch tán ánh sáng

COLOUR OF INTERNAL SURFACES / MÀU VÁCH BÊN TRONG TỦ

The cabinets and tilting tables are finished in neutral grey reference number 5574 (formerly Smokey Pine Emulsion 14.40D). This satisfies currently most requirements, including those of Marks and Spencer
Các tủ đèn và bảng nghiêng thường được sơn màu xám trung tính 5574, đáp ứng phần lớn các yêu cầu của nhãn hàng, bao gồm cả M&S
Alternatively, and if clearly specified, cabinets can be finished in Munsell Grey N5 (European) or Munsell Grey N7(American).
Một số tủ có thể được sơn màu xám Munsell N5 (thị trường châu Âu) hoặc Munsell N7 (thị trường Mỹ)