Thử tính năng sản phẩm dệt may

   

So sánh với hàng may mặc thời trang, vải hiệu năng có nhiều đặc tính kỹ thuật và công năng để đảm bảo độ thoải mái hay/và an toàn 

Sự gia tăng của vải hiệu năng tạo ra nhu cầu công nghệ và cải tiến mới để thử nghiệm công năng, cơ sở cho việc công bố các đặc tính của vải.