Vải đơn sợi


  • Vải đơn sợi - Acrylic
  • Vải đơn sợi - Cotton Limbric
  • Vải đơn sợi - Polyamide
  • Vải đơn sợi - Polyester
  • Vải đơn sợi - Len
  • Vải đơn sợi - Tơ

 

Ứng dụng

  • Thử bền màu

Tiêu chuẩn

ISO 105 F Series, JIS

thử nghiệm dệt may